polityka

prywatności oraz cookies

Niniejsza polityka ochrony prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych użytkowników strony internetowej pod adresem: www.izabelakula.pl („Witryna”). Użytkownicy mogą za pośrednictwem Witryny zapisać się do newslettera.

Informacje zawarte w Witrynie są sprawdzane pod kątem poprawności.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Witryny jak i w niniejszej polityce.

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Tożsamość administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Witryny zbieranych za pośrednictwem Witryny, w tym osób korzystających z funkcjonalności formularza zapisu na newsletter („Użytkownicy”) jest Hot Labs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Wł. Andersa 27A lok. 18, 00-159 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000778589, NIP: 5252784937, REGON: 382907161 („Administrator”).

Dane kontaktowe administratora danych osobowych

ul. Andersa 27A lok. 18

00-159 Warszawa

e-mail: kontakt@izabelakula.pl

Inspektor ochrony danych

Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Zbieranie danych osobowych za pośrednictwem Witryny

Dane osobowe Użytkowników Witryny są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Witryny. Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Witrynę, operacyjności Witryny, złożenia zapytania na adres podany w zakładce „Kontakt”, procesu zapisu do newslettera. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej usługi Witryny może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z tej usługi.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane Użytkowników Witryny przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny, t.j. wyświetlenia zawartości Witryny, w celu utrzymania sesji na niniejszej Witrynie, zapewnienia bezpieczeństwa. Dane Użytkowników Witryny zbierane w ramach formularza zapisu na newsletter udostępnionego w Witrynie, przetwarzane są w

celu wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat nowych bezpłatnych produktów do pobrania, inspiracji dotyczących tematu samorozwoju, wpisów blogowych, nowych e-booków, kursów, organizowanych warsztatów czy szkoleń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych Użytkowników korzystających z funkcjonalności Witryny jest konieczność wykonania umowy (o świadczeniu usług drogą elektroniczną), której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Usługi powyższe (świadczone w ramach umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) są nieodpłatne, ich świadczenie rozpoczyna się w chwili, w której Użytkownik odwiedza Witrynę i w zależności, z jakich funkcjonalności Witryny korzysta, obejmują: przeglądanie treści udostępnianych w Witrynie (w tym w jej wszystkich podstronach), zapis na newsletter poprzez skorzystanie z formularza zapisu na newsletter udostępnionego w Witrynie, nawiązania kontaktu poprzez adres e-mail, podany w zakładce „Kontakt”. Podstawą przetwarzania danych osób, wysyłających wiadomości na adres e-mail, podany w zakładce „Kontakt” jest uzasadniony interes Administratora, polegający na niepozostawianiu zadanego pytania bez odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Podstawą prawną przetwarzania danych osób, które dokonały zapisu do newslettera jest zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Podstawą przetwarzania danych w celach analitycznych i marketingowych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, jest wyraźna zgoda użytkownika wyrażona przy wejściu na Witrynę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Informacje o odbiorcach danych osobowych i przekazaniu danych do państwa trzeciego

Dane osobowe Użytkowników Witryny mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z dostarczaniem treści i funkcjonalności Witryny, w tym organom uprawnionym z mocy przepisów prawa. Administrator powierza przetwarzanie danych Użytkowników podwykonawcom świadczącym usługi hostingowe (hosting danych osób korzystających z Witryny). Ponadto Administrator powierza przetwarzanie danych Użytkowników, którzy dokonali zapisu na newsletter podmiotom świadczącym usługi hostingowe (hosting poczty e-mail) i usługi systemów mailingowych, w ramach których są przetwarzane dane subskrybentów newslettera. Dane Użytkowników którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach analitycznych i marketingowych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics przy wejściu na Witrynę zostaną powierzone spółkom z grupy Google na potrzeby stosowania w Witrynie narzędzi analitycznych Google Analytics. W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych przestrzegane są postanowienia porozumienia EU-US Privacy Shield. Przekazywanie danych do innych państw znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego następuje na podstawie wzorcowych klauzul umownych. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy nie wpływa na możliwość korzystania z praw osoby, której dane dotyczą, w tym prawa uzyskania dostępu i kopii danych (w takich sprawach należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane Użytkownika zbierane w związku z przeglądaniem Witryny przez Użytkownika są przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika lub wyczyszczenia zawartości plików cookies w przeglądarce z której usług Użytkownik korzysta. Dane Użytkowników zbierane i analizowane z wykorzystaniem cookies w tym narzędzi Google Analytics są przetwarzane do zmiany ustawień polegającej na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem cookies w tym narzędzi Google Analytics. Dane Użytkowników, którzy dokonali zapisu do newslettera, są przetwarzane przez czas trwania takiej zgody tj. do czasu jej cofnięcia. Dane Użytkowników, nawiązujących kontakt za pomocą adresu e-mail, umieszczonego w zakładce „Kontakt”, przetwarzane będą przez okres jednego miesiąca od dnia wysłania ostatniej wiadomości, w celu zachowania ciągłości korespondencji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Informujemy, iż każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), prawo do przenoszenia swoich danych na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed jej wycofaniem (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje skarga do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym oraz konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Witryny, dokonania zapisu do newslettera, otrzymywania od Administratora odpowiedzi na zadane poprzez adres e-mail pytania. Wszędzie tam gdzie Administrator pyta o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, brak jej udzielenia spowoduje, iż Administrator nie będzie zbierał takich danych.

Dane Użytkowników Witryny nie podlegają profilowaniu.

Przeglądanie Witryny i podstron

Przeglądanie Witryny wiąże się z koniecznością ujawnienia nam adresu IP oraz danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez Witrynę na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Na ich podstawie można np. zidentyfikować kraj oraz operatora telekomunikacyjnego za pośrednictwem którego Użytkownik łączy się z Witryną. Dane pozyskiwane automatycznie przez Witrynę to: adres IP Użytkownika, typ używanego urządzenia, rodzaj oraz wersja systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.

Dodatkowo – jednak wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody przy wejściu na Witrynę – Witryna gromadzi dodatkowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp., które są analizowane przy użyciu narzędzi Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych, anonimowych opracowań statystycznych, co pozwoli na ulepszanie produktów i obsługi klienta niniejszej Witryny.

Bezpieczeństwo gromadzonych danych

Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem Witryny przechowywane są na bezpiecznym serwerze a dostęp do danych ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Środki zabezpieczenia danych są dostosowane do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

PYTANIA I WSPARCIE TECHNICZNE

W celu uzyskania informacji dotyczących świadczonych usług lub wsparcia technicznego dla Użytkowników, Użytkownik może wysłać zapytanie poprzez wysłanie wiadomości, na adres email: kontakt@izabelakula.pl

PLIKI COOKIES

Niektóre z elementów Witryny mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, aby go zidentyfikować, a także poprawić i przyspieszyć niektóre operacje. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pomagając w dostosowaniu Witryny do jego osobistych preferencji. Większość plików cookies zawiera nazwę Witryny, czas przechowania oraz unikalny numer.

W każdej chwili Użytkownik może ograniczyć Administratorowi dostęp do plików cookies. W tym celu Użytkownik powinien zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Administrator zastrzega, że zmiana ustawień może doprowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Witryny na urządzeniu, z którego Użytkownik będzie aktualnie korzystać, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitego uniemożliwienia korzystania z Witryny. Zmiana ustawień polegająca na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics nie powinna w żadnym stopniu ograniczyć możliwości korzystania z Witryny.

Chcesz spytać o szczegóły podróży?

© 2019 Hotlabs Sp. z o.o. All rights reserved

regulamin       |       polityka prywatności